top of page

Mājaslapas sajuti.lv lietošanas noteikumi

 

1. Vispārīgi noteikumi
Tīmekļa lapu sajuti.lv, turpmāk saukta Mājaslapa, un Facebook lapu sajuti.lv veido un uztur Zane Vorma, turpmāk saukta Autore, un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Noteikumiem.
Lietojot šajā Mājaslapā iekļauto informāciju un piesakoties semināriem vai nodarbībām, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot. Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram Mājaslapas lietotājam. Lietotājs piekrīt, ka šie Noteikumi veido vienošanos attiecībā uz Mājaslapas un tās satura lietošanu no lietotāja puses. Autorei ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājaslapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas ir spēkā ar to publicēšanas brīdi.

 

2. Intelektuālais īpašums

Visa šajā Mājaslapā pieejamā informācija, dizains un saturs, ieskaitot, logotipu, grafiskās zīmes, ikonas, attēlus, skaņas ierakstus un video materiālus ir Autores vai sadarbības partneru īpašums, ko nostiprina autortiesības. Ja autortiesības uz attēliem vai citiem publicētajiem materiāliem pieder trešajām personām, tas ir atbilstoši norādīts. Bez skaidras rakstiskas atļaujas šo piederošo intelektuālo īpašumu jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, izmantot kopējot, publicējot, publiskojot vai pārsūtot, nav atļauts. Nodarbību laikā aizliegts veikt filmēšanu vai fotografēšanu, izņemot gadījumos, kad to atļauj un iesaka Autore. Dalībnieki nedrīkst veikt audio ierakstus. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās administratīvās vai kriminālās atbildības.
 

3. Lietotāja pienākumi
Piekļūstot Mājaslapai vai lietojot to, Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājaslapā, arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājaslapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Autorei un sajuti.lv.

 

4. Saites uz trešo pušu lapām
Autore nenes atbildību par citu mājaslapu saturu vai privātuma praksi. Mājaslapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājaslapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu risks. Autore nav atbildīga par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved šīs Mājaslapas saites, un negarantē citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājaslapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku, noteikumus un nosacījumus.

 

5. Strīdu izšķiršanas kārtība
Visi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, izšķiršanai nododami LR tiesā LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Jebkāda veida pretenzija ir iesniedzama rakstveidā Mājaslapā norādītajos kontaktos.

 

01.07.2022.

bottom of page