Mājaslapas sajuti.lv lietošanas noteikumi

 

1. Vispārīgi noteikumi
Tīmekļa lapu sajuti.lv, turpmāk saukta Mājaslapa, un Facebook lapu sajuti.lv veido un uztur Zane Vorma, turpmāk saukta Autore, un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Noteikumiem.
Lietojot šajā Mājaslapā iekļauto informāciju un piesakoties semināriem vai nodarbībām, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot. Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram Mājaslapas lietotājam. Lietotājs piekrīt, ka šie Noteikumi veido vienošanos attiecībā uz Mājaslapas un tās satura lietošanu no lietotāja puses. Autorei ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājaslapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas ir spēkā ar to publicēšanas brīdi.

 

2. Pieteikšanās nodarbībām vai semināriem

Pieteikšanās nodarbībām notiek elektroniski caur Mājaslapas reģistrācijas saitēm, vai piesakoties Mājaslapā caur norādītajiem kontaktiem. Vietas rezervācija notiek pēc iemaksas veikšanas un apstiprinājuma saņemšanas caur e-pastu. Dalībnieku skaits katrā nodarbībā ir ierobežots.

3. Samaksa par semināriem, nodarbībām un precēm

Visas cenas par semināriem un nodarbībām ir norādītas Mājaslapas programmas, kalendāra un reģistrēšanās sadaļā. Visas cenas ir norādītas EUR.  Samaksa par semināriem un nodarbībām tiek veikta pirms attiecīgā semināra, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu, vai izmantojot automātiskās apmaksas iespējas, ko nodrošina Paypal (www.paypal.com), vai starptautiskā bankas apmaksas sistēma (www.braintreepayments.com). Pēc apmaksas veikšanas tiek nosūtīts automātisks apstiprinājuma e.pasts, kas sevī iekļauj visu informāciju par semināru vai nodarbību biļetes veidā. Ja rēķins netiek samaksāts noteiktajā datumā, organizators patur tiesības piedāvāt šo vietu nākamajam interesentam. Samaksa par precēm tiek aprēķināta, iekļaujot preču piegādi, ja tāda nepieciešama, par to atsevišķi informējot pircēju.

4. Rezervētas vietas atsaukšana

Lai atteiktos no rezervētas un apmaksātas vietas nodarbībā, nepieciešams rakstisks iesniegums caur Mājaslapā norādīto e-pastu ne vēlāk kā 2 dienas (48 stundas) pirms nodarbības. Iemaksa netiek atgriezta neierašanās gadījumā, ja par neierašanos nav saņemts rakstisks iesniegums 2 dienas (48 stundas) pirms nodarbības. Ja par neierašanos ir saņemts rakstisks iesniegums vismaz 2 dienas (48 stundas) pirms nodarbības, iemaksa tiek atgriezta, ieturot 30% par reģistrāciju un bankas pārskaitījumu veikšanu.

5. Dalībnieku atbildība

Šajā Mājaslapā esošā informācija un piedāvātie pakalpojumi ir vispārēju informāciju saturoši un nav ārstniecības metodes, kas var tikt izmantotas ārstniecības nolūkos konkrētu diagnožu ārstēšanai bez ārsta piekrišanas. Šaubu vai saslimšanas gadījumos vienmēr jākonsultējas ar savu ārstu. Dalībnieki ar savu reģistrāciju apliecina, ka nepastāv fiziski vai garīgi šķēršļi, lai piedalītos Mājaslapā publiskotajās nodarbībās vai semināros. Nodarbību vai semināru dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par savu fizisko un garīgo ķermeni. Jebkuram vingrojumam ir ieteicošs raksturs un katrs dalībnieks izvērtē savu piemērotību izvēlētajai nodarbībai un nodarbībās iekļautajos vingrojumos. Intīmais fitness, zema spiediena fitness un diastāzes programma nav ārstniecības metode un jebkuras saslimšanas gadījumā dalībniekam vispirms jāvēršas pie ārsta, un jāsaņem atļauja dalībai šajās nodarbībās.

6. Izmaiņas nodarbību kalendārā

Nodarbību un semināru grafiks Mājaslapas kalendārā var tikt mainīts, pamatojoties uz svarīgiem iemesliem (pasniedzēju slimība, nepietiekams dalībnieku skaits vai citi nepārvaramas varas apstākļi). Nodarbības vai semināri var tikt pārcelti uz citu datumu, vai atsaukti. Šādā gadījumā dalībniekam, kurš ir reģistrējies nodarbībai vai semināram un veicis apmaksu, tiek piedāvāts cits nodarbību vai semināru datums, vai arī atgriezta veiktā iemaksa.

7. Privātums
Reģistrējoties Mājaslapā, jāievada savi personas dati. Šī informācija palīdz sajuti.lv īstenot servisu, apstrādāt pieprasījumus un sniegt dalībniekam atbalstu. Sajuti.lv nepārdod un neizīrē Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. Sajuti.lv veic piesardzības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja informāciju. Patērētājs, reģistrējoties, piekrīt personas datu apstrādei, kas aprakstīta Privātuma politikas noteikumos.

8. Piekrišana saņemt paziņojumus pa e-pastu 
Piekrītot saņemt paziņojumus e.pastā, dalībnieks piekrīt saņemt paziņojumus un jaunumus uz savu reģistrācijas sadaļā vai apstiprinājumā norādīto e.pastu. Dalībnieks jebkurā brīdī, rakstot uz kontaktos norādīto e-pastu, var atteikties no informācijas saņemšanas. Jaunumi un paziņojumi tiek izsūtīti ne biežāk kā reizi divos vai trijos mēnešos un to mērķis ir informēt dalībnieku par jauniem semināriem, precēm vai programmām, kas saistītas ar Mājaslapā norādīto pakalpojumu tēmu.

9. Intelektuālais īpašums

Visa šajā Mājaslapā pieejamā informācija, dizains un saturs, ieskaitot, logotipu, grafiskās zīmes, ikonas, attēlus, skaņas ierakstus un video materiālus ir Autores vai sadarbības partneru īpašums, ko nostiprina autortiesības. Ja autortiesības uz attēliem vai citiem publicētajiem materiāliem pieder trešajām personām, tas ir atbilstoši norādīts. Bez skaidras rakstiskas atļaujas šo piederošo intelektuālo īpašumu jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, izmantot kopējot, publicējot, publiskojot vai pārsūtot, nav atļauts. Nodarbību laikā aizliegts veikt filmēšanu vai fotografēšanu, izņemot gadījumos, kad to atļauj un iesaka Autore. Dalībnieki nedrīkst veikt audio ierakstus. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās administratīvās vai kriminālās atbildības.
 

10. Lietotāja pienākumi
Piekļūstot Mājaslapai vai lietojot to, Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājaslapā, arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājaslapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Autorei un sajuti.lv.
 

12. Saites uz trešo pušu lapām
Autore nenes atbildību par citu mājaslapu saturu vai privātuma praksi. Mājaslapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājaslapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu risks. Autore nav atbildīga par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved šīs Mājaslapas saites, un negarantē citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājaslapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku, noteikumus un nosacījumus.
 

13. Strīdu izšķiršanas kārtība
Visi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, izšķiršanai nododami LR tiesā LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Jebkāda veida pretenzija ir iesniedzama rakstveidā Mājaslapā norādītajos kontaktos.
 

01.07.2018.